Polityka prywatności

INFORMATOR NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES)

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. firma Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C. dochowuje wszelkiej staranności w celu właściwego przetwarzania wszystkich powierzonych nam przez Państwa danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”). Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, a także o tzw. plikach „cookies”.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C., z siedzibą przy ulicy Leona Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk, REGON 221808082, NIP 5862280508, zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres: Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C., ul. Leona Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@bcn.gda.pl

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Robimy to ponieważ:

a) wypełniamy zobowiązania wynikające z zawartych pomiędzy Panią/Panem a naszą spółką umów oraz podejmujemy działania na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora;

b) wypełniamy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych obowiązujących przepisów prawa;

c) wypełniamy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę lub przez stronę trzecią – dotyczy m.in. osób, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem usług, a także osób, które nie są klientami Administratora, a kontaktują się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej www.bcn.gda.pl lub poprzez pocztę elektroniczną, jak również poprzez pocztę tradycyjną;

d) pragniemy podtrzymywać pozytywne relacje z Panem/Panią, m.in. przesyłamy życzenia świąteczne, itp.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownic Administratora, jeśli również zajdzie niezbędna potrzeba dane przekazujemy organom administracji publicznej, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe, radcom prawnym, prawnikom w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, komorniczych, administracyjnych, wykonawcom zaplanowanych prac konserwacyjnych/remontowych oraz prac wykonywanych w trybie awaryjnym oraz innym podmiotom, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – dotyczy osób, które kontaktują się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej www.bcn.gda.pl lub poprzez pocztę elektroniczną, jak również tradycyjną. W przypadku osób korzystających z usług Administratora dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami zawartej umowy, maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Administratora. W przypadku osób, które nawiązały kontakt z Administratorem w celu podjęcia współpracy i zawarcia umowy o świadczenie usług, ale tej umowy nie zawarły dane są przetwarzane przez okres trzech miesięcy od ostatniego kontaktu z Administratorem.

6. Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

b) do bycia informowanym w sposób czytelny i przejrzysty o przetwarzaniu danych,

c) do ochrony przed ryzykiem ograniczenia praw i wolności związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

d) do bycia informowanym o naruszeniach przetwarzania danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy, w tym RODO.

7. Obowiązek dostarczenia danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. W tym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonywania przez nas czynności dla Pani/Pana. W przypadku osób, które kontaktują się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej www.bcn.gda.pl lub poprzez pocztę elektroniczną, jak również tradycyjną, podanie danych osobowych Pani/Pana jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną korespondencję.

8. Źródło pozyskania danych osobowych

Większość danych przetwarzanych przez Administratora pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, tj. Pani/Pana. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym udzieliła/lił Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie (np. deweloper), od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów. Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

8. Pliki „cookies”

Na stronie internetowej www.bcn.gda.pl wykorzystywana jest technika plików “cookies”. Są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach poszczególnych Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, jak również czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Wyróżniamy następujące typy plików „cookies”:

1) tymczasowe pliki cookies związane z bieżącą sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny,

2) trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu danej sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika),

3) analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane przetwarzane są w taki sposób, że docelowo stają się anonimowe. Ten rodzaj „cookies” służy do ulepszania działania witryny,

4) funkcjonalne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają np. takie usługi, jak dodawanie komentarzy na blogu.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź też informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobwych, obecnego organu zajmującego się ochroną danych osobowych: https://uodo.gov.pl/

Compare listings

Porównać